ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET 

A L A P S Z A B Á L Y A  

Elfogadva Budapesten, 2013. október „……”. napján

 

Az Újbuda Polgárőr Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Taggyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az Egyesülési Jogról, a Közhasznú Jogállásról, valamint a Civil Szervezetek Működéséről  és  Támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján, figyelemmel a Polgárőrségről és a Polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseire az 1/2013. KGY. számú határozatával Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Általános rendelkezések
 2. Az Egyesület célja
 3.  Az Egyesület tevékenysége
 4.  Az Egyesület szervezeti felépítése
 5.  Az Egyesület tagsága
 6.  A Taggyűlés
 7.  Az Egyesület tisztségviselői
 8.  A Felügyelő Bizottság
 9.  Az Elnök
 10.  Az Alelnökök
 11.  A Titkár
 12.  Összeférhetetlenség
 13.  Az Egyesület gazdálkodása
 14.  Vegyes Rendelkezések

 

1.     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.            Az Egyesület neve:                            Újbuda Polgárőr Egyesület

1.2.            Az Egyesület rövidített neve:            Újbuda Polgárőr Egyesület

1.3.            Az egyesület székhelye:                    1115. Budapest, Fraknó utca 32/B.

 1.4.            Az egyesület jogállása:

Az Újbuda Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, a Polgárőrségről és a Polgárőri Tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. törvény hatálya alá tartozik és az1959. évi IV. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény alapján, a demokratikus önkormányzatiság elvén működik, nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

1.5.            Az egyesület működési alapelvei

 1.5.1.      Az Egyesületbe belépők a tagsági viszonyt, a tevékenységben való részvételt szabad elhatározásukból önként vállalták, illetve vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

1.5.2.      Az Egyesület tagjai korra, nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra, párttagságra, betöltött tisztségükre tekintet nélkül egyenjogúak, választók és az Egyesület bármely tisztségére választhatóak.

1.5.3.      Az Egyesület tagjai feladataikat egymást tisztelve, kölcsönösen együttműködve teljesítik.

Az Egyesület feladatainak teljesítése során szorosan együttműködik a rendőrséggel, a közterület felügyelettel, Újbuda Önkormányzatával, a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével, az Országos Polgárőr Szövetséggel, mint stratégiai szövetségesekkel, továbbá a közbiztonság javításában érdekelt és aktívan tenni akaró személyekkel, törvényesen működő szervezetekkel.

1.5.4.      Az Egyesület tagjait az alapszabályban rögzített jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A jogok és kötelezettségek egymást feltételezik, megbonthatatlan egységet képeznek.

1.5.5.      Az Egyesület egyházi és közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete egyházaktól és pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük anyagi támogatást nem is fogad el.

Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

1.5.6.      Az egyesület fegyveres tevékenységet nem folytat.

1.5.7.      Az Egyesület működése nyilvános, a működése során keletkezett iratokba – kivéve azokat, amely tartalmának külső személy (nem egyesületi tag) általi megismerése mások vagy az Egyesület jogát, jogos érdekét veszélyezteti – betekinthet, azokról saját költségén másolatot kérhet.

1.5.8.      Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.

1.6.            Az Egyesület működési területe

Az Egyesület tevékenysége elsősorban Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területére terjed ki. Alkalmanként tevékenységet végezhet a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségének működési területén, valamint esetenként az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületeként – külön felkérésre – más közigazgatási területeken.

2.     AZ EGYESÜLET CÉLJA

 2.1.             A Polgárőr Egyesület tevékenységének eredményeként a mikrokörnyezet és azon keresztül a működési területén élők, dolgozók, tartózkodók biztonsága (objektív és szubjektív) javuljon.

2.2.            A biztonság javításában érdekelt magán személyek és szervezetek összefogásával a biztonság javítása érdekében kifejtett tevékenység hatékonyságának és eredményességének javítása.

2.3.            A közrend, közbiztonság fenntartásával foglalkozó állami, önkormányzati szervek, szervezetek munkájának támogatása.

3.     AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

3.1.            Az Egyesület Újbuda közrendjének és közbiztonságának védelme érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot teljesít.

3.2.            Az Egyesület közreműködik a helyi bűnmegelőzési, áldozatvédelmi feladatok teljesítésében.

3.3.            A közlekedés biztonság javítása érdekében közúti balesetek helyszínén, oktatási intézmények, bölcsődék közelében jelzőőri tevékenységet végez.

3.4.            Az Egyesület részt vesz a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás feladatainak teljesítésében.

3.5.            Az Egyesület támogatja, aktívan részt vesz a különböző baleset megelőzési, állat és természetvédelmi programok, ellenőrzések végrehajtásában.

3.6.            Az Egyesület részt vesz a különböző rendezvények biztosításában.

3.7.            Az Egyesület feladataival összefüggő oktatási, ismeretterjesztő tevékenységet végez.

3.8.            Az Egyesület közreműködik az Önkormányzat közbiztonsági feladatainak végrehajtásában, támogatja a Közbiztonsági Tanácsnok munkáját.

3.9.            Az Egyesület együttműködési megállapodás alapján közreműködik a helyi rendőr-kapitányság, a közterület felügyelet és egyéb szervezetek szakmai munkájának támogatásában.

3.10.        Az Egyesület tevékenységi körében szervezi a lakossággal az állampolgárok közösségeivel, a helyi önkormányzattal, a közrend és közbiztonság fenntartásában érdekelt rendvédelmi és egyéb szervekkel, szervezetekkel való kapcsolattartást, információáramlást.

3.11.        Az Egyesület a rendelkezésére álló eszközökkel segíti, támogatja a céljaihoz kötődő bűn- és balesetmegelőző tevékenységet és ezek eredményeinek nyilvánosságra kerülését, ennek érdekében ismeretterjesztő, propaganda tevékenységet végez.

3.12.        Az Egyesület közreműködik a polgárőr mozgalom népszerűsítésében, fejlődésének segítésében, a hazai és külföldi azonos profilú szervezettek való kapcsolatépítésében és fenntartásában.

3.13.        Az Egyesület tevékenységi körében tájékoztatókat, oktatásokat szervez, közreműködik baleset és bűnmegelőzési kiadványok készítésében népszerűsítésében, terjesztésében.

3.14.        Az Egyesület tevékenysége során erősíti a helyi lakosság és közösségeik, valamint a bűnüldöző és rendvédelmi szervek, szervezetek közötti bizalmat és együttműködést.

3.15.        Az Egyesület a 3. pontba foglalt tevékenysége során:

a)      a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 3.§-ban,

b)       a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében,

c)       a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott állami közfeladatok ellátásában működik közre illetve látja el.

d)       A közfeladatok ellátása, illetve ellátásában való közreműködés az 1994. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdés a) és c) pontján, az 1990 évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésén és a 2011. évi CLXV. törvény 4. § -ban foglaltakon alapul.

4.     Az Egyesület szervezeti felépítése

 5.     Az Egyesület tagsága

5.1.            Az Egyesület nyílt szervezet.

5.2.            Az Egyesületnek párt nem lehet a tagja.

5.3.            Az Egyesületi tagság típusai, a tagsági jogviszony keletkezése:

Ugyanaz a természetes személy, vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, civil szervezet csak egy tagságtípussal lehet tagja az Egyesületnek.

5.3.1.      Rendes tagok

Az egyesület rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes és büntetlen előéletű személy, aki:

a)      belépési nyilatkozatában önként elfogadja az Egyesület Alapszabályát,

b)      belépési nyilatkozatában magára nézve kötelezőnek ismeri el az OPSZ Szolgálati és Etikai Szabályzatát,

c)      támogatja az Egyesület tevékenységét és abban aktívan részt vesz,

d)      fizeti a Taggyűlés által meghatározott tagdíjat,

e)      cselekvőképességéről, büntetlen előéletéről és arról, hogy nem áll büntető eljárás hatálya alatt Ptk. szerinti jognyilatkozatot tesz,

f)       írásbeli nyilatkozatával hozzájárul adatainak nyilvántartásához,

g)       A tagsági jogviszony a tagjelölt belépési szándékának Elnökség általi elfogadásával, keletkezik, amelyről a legközelebbi Taggyűlést tájékoztatni kell.

5.3.2.      Pártoló tagok

a)      Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az Egyesületet egyszeri vagy rendszeres anyagi, technikai vagy egyéb támogatásban részesíti és megfelel jelen Alapszabály 5. pontjában írtaknak.

b)       A pártoló tagsági jogviszony a pártoló tagjelölt belépési szándékának Elnökség általi elfogadásával keletkezik.

 5.3.3.      Tiszteletbeli tagok

a)      Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes személy, aki kimagasló szakmai vagy társadalmi tevékenysége alapján hírnevével támogatja az Egyesületet.

b)      A tiszteletbeli tagsági jogviszony a tiszteletbeli tagjelölt Taggyűlés általi megválasztásával és annak a tiszteletbeli tagjelölt általi elfogadásával keletkezik.

5.3.4.      Az Elnökség tagfelvételre vonatkozó elutasító határozata ellen a tagfelvételt kérelmező az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 15 naptári napon belül a Taggyűlésnek címzett írásbeli kifogással élhet. Ebben az esetben a tagfelvételi kérelemről a Taggyűlés dönt.

5.4.            Az Egyesületi tagok jogai

 5.4.1.      Az Egyesület valamennyi tagját megillető jogok:

a)      részt vehetnek az Egyesület rendezvényein,

b)      igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait

c)      betekinthetnek az Egyesület működése során keletkező iratokba, azokról másolatot kérhetnek.

 5.4.2.      Az Egyesület rendes tagjait megillető jogok:

a)      szavazati joggal rendelkeznek,

b)      részt vehetnek az Egyesület tevékenységében,

c)      választhatnak és válaszhatóak az Egyesület szerveibe, tisztségeire,

d)      vállalt feladataik törvényes ellátása során elszenvedett jogsérelem, joghátrány fennállása esetén jogvédelem illeti meg,

e)      kérhetik az Egyesülettől a vállalt feladataik ellátása során felmerült jogos, igazolható költségeik részben vagy egészben történő megtérítését.

5.4.3.      A pártoló tagok és tiszteletbeli tagok az Egyesület szerveinek döntéshozatalában tanácskozási joggal vesznek részt.

5.4.4.      A pártoló tagok és tiszteletbeli tagok az egyesület alapszabályát és különböző szabályzatait elfogadhatják, illetve támogathatják azok érvényesülését.

 5.5.            Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei

 5.5.1.      Az Egyesület valamennyi tagját terhelő kötelezettségek

a)      kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályában és egyéb belső szabályzataiban meghatározottakat,

b)      kötelesek betartani a Taggyűlés és az Elnökség határozataiban előírtakat,

c)      kötelesek megjelenni a Felügyelő Bizottság meghallgatásán,

d)      kötelesek a tudomásukra jutott Egyesülettel kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni,

e)      kötelesek az Egyesület tagjához méltó. törvénytisztelő magatartást tanúsítani,

f)       az Egyesületi tagok nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását.

g)      kötelesek a Taggyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni,

h)      kötelesek folyamatosan részt venni az Egyesület munkájában, havonta rendszeresen Polgárőr szolgálatot teljesíteni,

i)        kötelesek a használatukba került egyesületi vagyontárgyakat megóvni, jó gazda módjára kezelni,

j)        kötelesek a szakmai képzéseken részt venni, az elsajátított ismeretekből szükség esetén vizsgát tenni.

5.5.2.      Az Egyesület pártoló tagjait terhelő külön kötelezettségek:

a)  a pártoló tagok kötelesek a vállalt anyagi támogatás teljesítésére.

5.5.3.      A jogi személy tagok a jogaikat és kötelezettségeiket képviselőjük útján gyakorolják.

5.6.            Az Egyesületi tagsági jogviszony megszűnése

 a)      a polgárőr igazolvány visszavonásával,

b)      az Egyesület tagjának kilépésével,

c)      az Egyesület tagjának kizárásával,

d)      az Egyesület természetes személy tag esetében a tag halálával

e)      az Egyesület jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjainak estében a megszűnésükkel.

5.7.            Az Egyesület tagjának kizárása

Az Elnökség, illetve a Taggyűlés kizárhatja az Egyesület azon tagját aki:

a.)    az Egyesület céljával, az alapszabállyal és egyéb belső szabályzókban foglaltakkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít,

b.)    önhibájából nem tud az Egyesülettel szemben fennálló elszámolási kötelezettségének eleget tenni,

c.)    nem tanúsít az egyesület tagjához méltó, törvénytisztelő magatartást,

d.)    magatartásával súlyosan sérti az Egyesület érdekeit, jó hírnevét, veszélyezteti céljainak teljesülését.

5.7.1.      A kizárási eljárás

a.)    az Egyesület tagjának kizárását az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, valamint a tagság 25%-a írásban az ok megjelölésével kezdeményezheti,

b.)    az előterjesztést követően az Elnökség 30 napon belül ülést tart, amire az érintett tagot írásban meg kell hívni,

c.)    az Elnökség köteles a kizárás kezdeményezésének okát feltárni és lehetőséget biztosítani a kizárási eljárás alatt álló tagnak a védekezésre és a személyes meghallgatásra,

d.)    az eljárásban résztvevők közül a személyiségi jogok védelme érdekében bárki kezdeményezheti zárt ülés tartását, az elnökség ebben az esetben mérlegelés nélkül dönt az ülés zárttá nyilvánításáról,

e.)    az elnökség a kizárásról rendelkező határozatot 15 napon belül megküldi az érintett tagnak,

f.)     az elnökség kizárásról rendelkező határozata ellen a kizárt tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Taggyűlésnek címzett írásbeli kifogással élhet,

g.)    az elnökség a kizárásra vonatkozó határozatot a Taggyűlés döntéséig köteles felfüggeszti,

h.)    a határozathozatal az általános határozathozatali és határozatképességi szabályok szerint történik.

5.8.            Az Egyesület tagjának kilépése esetén tagsági viszony az írásbeli bejelentéssel megegyező időpontban szűnik meg.

5.9.            A tag halála vagy megszűnése esetén az elnökség a tények tudomásra jutásától számított 90 napon belül törli a tagot a nyilvántartásból.

6.     A Taggyűlés

6.1.            Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összessége, a Taggyűlés.

6.2.            A Taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

6.3.            A Taggyűlésen a természetes személy tagok csak saját magukat képviselhetik, más személy meghatalmazására nincs lehetőségük.

6.4.            A Taggyűlésen a jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezeteket törvényes képviselőjük, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselőjük képviseli.

6.5.            A Taggyűlést az elnök szükség szerint, de legalább évenként egyszer hívja össze, továbbá:

6.5.1.      ha azt a bíróság elrendeli,

6.5.2.      a Felügyelő Bizottság határozata alapján,

6.5.3.      az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozott határozata alapján,

6.5.4.      ha a tagok legalább egytizede az ok és cél megjelölésével írásban kéri,

6.5.5.      a kizárási határozat elleni jogorvoslat elbírálására.

6.6.            A tagokat a Taggyűlés tervezett időpontjáról igazolható módon, 15 nappal korábban kell értesíteni. Az értesítés tartalmazza a Taggyűlés pontos helyét, idejét, javasolt napirendjét. A Taggyűlés időpontját az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.

6.7.            Rendkívüli Taggyűlés összehívása esetén a 6.6. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

6.8.            A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

 6.8.1.      az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása,

6.8.2.      az éves költségvetés elfogadása,

6.8.3.      az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása,

6.8.4.      az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

6.8.5.      az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,

6.8.6.      az Elnök, az Alelnökök, titkár megválasztása és visszahívása,

6.8.7.      a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása,

6.8.8.      döntés tagfelvételről és tagkizárásról az Elnökség határozata ellen benyújtott kifogás alapján,

6.8.9.      a tagdíj összegének és befizetési rendjének megállapítása és elfogadása.

6.9.            Az Egyesület Taggyűlése határozatképes, ha rendes tagjainak több mint a fele jelen van.

6.10.        Ha az Egyesület Taggyűlése nem határozatképes megismételt Taggyűlést kell tartani. A megismételt Taggyűlést a határozatképtelen ülést követő időpontban az eredetivel, azonos napirenddel hívható össze feltéve, ha az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire és közölték az időpontot. A megismételt Taggyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

6.11.        A Taggyűlés határozatait a jelenlévő rendes tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

6.12.        A Taggyűlés a 6.8.1., a 6.8.2., a 6.8.3. és 6.8.5. pontban foglaltak esetében a jelenlévő rendes tagok 2/3-os többségével nyílt szavazással dönt.

6.13.        A Taggyűlés a 6.8.6. és 6.8.7. pontban foglaltak esetében a jelenlévő rendes tagok 2/3-os többségével titkos szavazással dönt.

6.14.        A Taggyűlés, a levezető elnök és a jegyzőkönyvet hitelesítő két személy megválasztásáról az ülés megkezdésekor a jelenlévő rendes tagok szótöbbségével nyílt szavazással dönt.

6.15.        A tisztségviselők visszahívását az Egyesület rendes tagjainak legalább 25%-a az ok megjelölésével írásban kezdeményezheti. A rendkívüli Taggyűlés esetében az 5.6. és 6.6. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

6.16.        Az egyszerű többséggel meghozható döntések esetében, ha szavazategyenlőség alakul ki nyílt szavazás esetében a szavazást meg kell ismételni, ha újból szavazategyenlőség alakul ki a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazás esetében a határozati javaslatot szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni.

7.     Az Egyesület tisztségviselői

 7.1.            Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökből, az alelnökökből és titkárból álló Elnökség.

7.2.            Az Elnökség a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

7.3.            Az Elnökség tagjait a Taggyűlés négy év időtartamra, a 6.13. pontban meghatározottak szerint választja meg. Az Elnökség bármely tagja a ciklus lejárta után újraválasztható.

7.4.            Az Elnökség tagjainak megbízása megszűnik

 a.)    a mandátum lejártával,

b.)    a tag halálával,

c.)    a tag lemondásával,

d.)    a tag visszahívásával.

7.5.            Az Elnökség mandátumának lejárta előtt választott új tag megbízása a már hivatalban lévő Elnökség mandátumával azonos időpontban szűnik meg.

7.6.            Az Elnökség szükség szerint, de kéthavonta legalább egy alkalommal ülésezik.

7.7.            Az Elnökség ülését bármely tagjának írásbeli indítványára 15 napon belül össze kell hívni.

7.8.            Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze, valamennyi elnökségi tag igazolható módon történő írásbeli értesítésével.  A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 10 nappal korábban meg kell küldeni és az Egyesület honlapján is közzé kell tenni. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontjait.

7.9.            Az Elnökség üléseire meg kell hívni a Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait. akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

7.10.        Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tagja jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

7.11.        Az Elnökség hatáskörébe tartozik

7.11.1.  a tagfelvétel és tagkizárási döntések meghozatala,

7.11.2.  az éves beszámoló elkészítése,

7.11.3.  éves költségvetés összeállítása,

7.11.4.  az Egyesület belső szabályzatainak megállapítása, elfogadása,

7.11.5.  döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy a Taggyűlés határozatával az Elnökség hatáskörébe utalt.

7.12.        Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. Döntéseiről és tevékenységéről a Taggyűlésnek számol be.

8.     A Felügyelő Bizottság

8.1.            Az Egyesület belső felügyelő, ellenőrző szerve az elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottság.

8.2.            A Felügyelő Bizottság a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

8.3.            Az Felügyelő Bizottság tagjait a Taggyűlés négy év időtartamra, a 6.13. pontban meghatározottak szerint választja meg. A Felügyelő Bizottság bármely tagja a ciklus lejárta után újraválasztható.

8.4.            A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása megszűnik

 e.)    a mandátum lejártával,

f.)     a tag halálával,

g.)    a tag lemondásával,

h.)    a tag visszahívásával.

8.5.            A Felügyelő Bizottság mandátumának lejárta előtt választott új tag megbízása a már hivatalban lévő Felügyelő Bizottság mandátumával azonos időpontban szűnik meg.

8.6.            Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

8.7.            A Felügyelő Bizottság ülését annak Elnöke hívja össze, valamennyi bizottsági tag igazolható módon történő írásbeli értesítésével.  A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 10 nappal korábban meg kell küldeni. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontjait.

8.8.            A Felügyelő Bizottság csak valamennyi tagjának jelenléte esetén határozatképes. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.9.            A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Döntéseiről és tevékenységéről a Taggyűlésnek számol be.

8.10.        A Felügyelő Bizottság feladata

8.10.1.  az Egyesület alapszabályában és működését szabályozó jogszabályokban megállapított feladatok teljesítésének, működésének folyamatos felügyelete, ellenőrzése,

8.10.2.   az Egyesület gazdálkodásának folyamatos felügyelete, ellenőrzése,

8.10.3.   az Egyesület alapszabályának és egyéb belső szabályzóinak megsértésével kapcsolatos ás egyéb etikai ügyekben tényfeltáró vizsgálatok lefolytatása.

8.11.        A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület tagjaitól, munkavállalóitól tájékoztatást kérhet. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai során ülésére meghallgatás céljából, az Egyesület bármely tagját beidézheti. Az Egyesület tagjai az idézésnek kötelesek eleget tenni. Ha az idézett tag önhibájából nem tesz eleget megjelenési kötelezettségének, a Felügyelő Bizottság az Egyesület Elnökségénél határozatával kezdeményezheti a tag kizárását.

8.12.        A Felügyelő Bizottság jogosult az Egyesület könyveibe és irataiba – előzetes értesítés nélkül betekinteni és azokat megvizsgálni.

8.13.        A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha

a.)    az Egyesület működése során olyan jogszabálysértést vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő más eseményt tapasztal, amelynek megszüntetése vagy következményeinek az elhárítása a Taggyűlés döntését teszi szükségessé,

b.)    a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

8.14.        Ha a Taggyűlés a törvényes működés helyreállításához szükséges intézkedést nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó Ügyészséget haladéktalanul értesíteni.

9.     Az Elnök

9.1.            Az elnök, az Elnökség tagja, az Elnökségnek és a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

9.2.            Az elnök feladatai és hatásköre

9.2.1.      az Egyesület önálló képviselete,

9.2.2.      az Egyesület tevékenységének, munkájának szervezése, irányítása,

9.2.3.      az Egyesület éves feladat és költségvetési tervének összeállítása, a Taggyűlés elé terjesztése,

9.2.4.      az Egyesület éves tevékenységéről, a költségvetés teljesüléséről a beszámoló, közhasznúsági melléklet összeállítás és a Taggyűlés elé terjesztése,

9.2.5.      az Elnökség tevékenységéről a beszámoló elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése,

9.2.6.      kapcsolattartás a lakossággal, az együttműködő szervezetekkel, személyekkel, az önkormányzattal,

9.2.7.      támogatások és támogatók szervezése,

9.2.8.      reklám és propaganda tevékenység megszervezése,

9.2.9.      szerződések, együttműködési megállapodások megkötése,

9.2.10.  az iratkezelés felügyelete,

9.2.11.  a számviteli szabályok érvényesülésének felügyelete,

9.2.12.  munkáltatói jogkörök gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

9.2.13.  megbízói jogok gyakorlása az Egyesület megbízottjai felett,

9.2.14.  a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása és végrehajtatása,

9.2.15.  minden olyan feladat, amelyet a Taggyűlés vagy az Elnökség határozatával a hatáskörébe utalt.

9.3.            Az Elnök feladatait az alelnökök és a titkár bevonásával teljesíti.

10.                        Az Alelnökök

 10.1.        Az Elnökség tagjai: a Taggyűlésnek és az Elnökségnek tartoznak felelősséggel.

 10.2.        Az Alelnökök – Szervezési, Gazdasági – általános feladatai és hatáskörei

10.2.1.  mindenben segíteni az Elnökség és az Elnök munkáját,

10.2.2.   szakterületüknek megfelelően az Egyesület tevékenységének, munkájának szervezése, irányítása,

10.2.3.  szakterületüknek megfelelően az Éves költségvetés összeállítása, a végzett munkáról a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítése,

10.2.4.  támogatások és támogatók szervezése,

10.2.5.  reklám és propaganda tevékenység végzése,

10.2.6.  az Egyesület létszámának folyamatos fejlesztése,

10.2.7.   a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, végrehajtatása,

10.2.8.  minden egyéb feladat, amelyet a Taggyűlés vagy az Elnökség határozatában hatáskörükbe utalt.

10.3.        Az Alelnökök különös feladatai

 10.3.1.  a Gazdasági Alelnök

a.)    az Elnök helyettesítése annak távolléte esetén,

b.)    a számviteli szabályok betartása, betartatása,

c.)    az Egyesület pénzügyeinek folyamatos intézése, a vagyoni eszközök nyilvántartása, kezelése,

d.)    pályázati és egyéb forrásokból érkező támogatások elszámolásainak előkészítése az Elnökkel és a Titkárral közösen,

10.3.2.  a Szervezési Alelnök

a.)    az Egyesületi tagok közterületi szolgálatának szervezése, a szolgálati tevékenység irányítása,

b.)    az Egyesület egyes feladatainak végrehajtására a tagok szervezése,

c.)    az együttműködési megállapodás alapján az Egyesület tagjainak szervezése a feladatok végrehajtására,

d.)    a szomszédos Polgárőr egyesületekkel a szolgálati tevékenység összehangolása,

e.)    az Egyesületi tagok folyamatos képzésének megszervezése, a szükséges képzési tervek összeállítása,

a.)    a központi képzésekre, továbbképzésekre az Egyesületi tagok szervezése.

11.                        A Titkár

11.1.        A Titkár az Elnökség tagja, a Taggyűlésnek és az Elnökségnek tartozik felelősséggel .

 11.2.        A Titkár feladatai

11.2.1.  az Egyesület adminisztrációs ügyeinek folyamatos intézése,

11.2.2.  az iratkezelés meghatározása, a szabályok betartása és betartatása,

11.2.3.  a személyi adatok nyilvántartása, kezelése,

11.2.4.  az Egyesület különböző nyilvántartásainak vezetése, naprakészen tartása,

11.2.5.  az Egyesület irattárának kezelése,

11.2.6.  az Egyesület honlapjának naprakészen tartása,

11.2.7.  minden egyéb feladat, amelyet a Taggyűlés vagy az Elnökség határozatában a hatáskörébe utalt.

12.                        Összeférhetetlenség

 12.1.        Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet

 a )aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

12.2.         Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja aki

a)      az Elnökség tagja,

b)      az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban áll,

c)      az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatást, – illetve

d)      az a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa.

13.                        Az Egyesület gazdálkodása

13.1.        Az Egyesület gazdálkodásának általános szabályai

13.1.1.  az Egyesület vagyonával önállóan, a Taggyűlés által elfogadott költségvetési terv alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával fel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek,

13.1.2.  az Egyesület vállalkozási, valamint befektetési tevékenységet nem végez,

13.1.3.  az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordíthatja,

az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsájthat ki,

13.1.4.  az Egyesület hitelt nem vehet fel,

13.1.5.  az Egyesület az Elnökség tagjait, a Felügyelő bizottság tagjait, támogatóit, az önkéntest, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület  által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti,

13.1.6.  az Egyesület bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani,

13.1.7.  az Egyesület kettős könyvvitelt vezet,

13.1.8.  az Egyesületre vonatkozó beszámolási és nyilvántartási szabályok vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól rendelkező 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet és kapcsolódó egyéb jogszabályok előírásai irányadók.

13.2.        Az Egyesület bevételei

13.2.1.  az Egyesület tagjai által befizetett tagdíjak, tagi támogatások, pártoló tagok felajánlásai,

13.2.2.  a harmadik személyek által befizetett támogatások, adományok,

13.2.3.  az államtól, illetve az államháztartás alrendszereiből kapott támogatások,

13.2.4.  a különböző pályázatok útján nyert támogatások,

13.2.5.  egyéb bevételek.

13.3.        Tagdíj

13.3.1.  az Egyesület rendes tagjai tagdíjat fizetnek,

13.3.2.  a tagdíj összegét és befizetés rendjét a Taggyűlés határozza meg az Elnökség javaslatára..

13.4.        Az Egyesület kiadásai

 13.4.1.  az Egyesület alap tevékenysége során felmerült közvetlen és közvetett kiadásai,

13.4.2.  egyéb célszerinti tevékenységek felmerült közvetlen és közvetett kiadásai,

13.4.3.  az Egyesület alap tevékenysége és egyéb cél szerinti tevékenységeinek közvetett kiadásait bevételarányosan osztja fel.

13.5.        Költségtérítési szabályok

13.5.1.  az Egyesület tagjainak feladataik ellátása során felmerült jogos, igazolható költségeit az Egyesület részben vagy egészben megtérítheti,

13.5.2.  a Költségek megtérítéséről az Elnök és a Gazdasági Alelnök közösen dönt. Az Elnök és a Gazdasági Alelnök felmerült költségeinek megtérítéséről a Felügyelő Bizottság Elnöke és a Titkár közösen dönt.

 14.                        Vegyes Rendelkezések

 14.1.        Jegyzőkönyvek és határozatok

14.1.1.  A Taggyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét és számát – jelenléti ív alapján -, a hozzászólások lényegét, döntéseknél a szavazatok számarányát, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ülései esetében a névszerinti szavazást.

14.1.2.  Az elkészült jegyzőkönyvet a Taggyűlés esetében a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá; az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ülései esetében a jelenlévő minden tag alá írja.

14.1.3.  A határozatokat számozni kell. A határozat számának felépítése, sorszám/év/ szervezet megnevezése. A sorszám évente 1. sorszámmal (egyes) indul. A döntéshozatal idejének éve 4 azaz négy számjegyből áll. A szervezet megnevezésére az alábbi rövidítéseket kell alkalmazni:

a.)    Taggyűlés = „TGY”

b.)    Elnökség = „ELN”

c.)    Felügyelő Bizottság = „FEB”.

14.1.4.  A határozatokat a Titkár köteles nyilvántartásba venni és a döntést követő 15 napon belül az érintettekkel igazolható módon írásban közölni és az Egyesület honlapján közzétenni.

14.1.5.  A Titkár a határozatokat a Határozatok Könyvében köteles nyilvántartani. A nyilvántartás tartalmazza a bejegyzés alapjául szolgáló jegyzőkönyv iktatószámát, a határozat számát, a döntés időpontját, módját, tartalmát és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság határozatai esetében név szerint kell bevezetni a döntést.

14.1.6.  Az Egyesület önálló képviseletére az Elnök távolléte esetén a Gazdasági Alelnök jogosult.

14.1.7.  Az Egyesület bankszámlája és pénztára felett az Elnök, távolléte esetén a Gazdasági alelnök önállóan jogosult rendelkezni.

14.2.        Képviselet

 14.2.1.  Az Egyesület önálló képviseletére az Elnök jogosult. Az Egyesület bankszámlája és pénztára felett az Elnök távolléte esetén a gazdasági alelnök önállóan jogosult.

14.3.        Egyéb rendelkezések

14.3.1.  A Taggyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, amennyiben az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.

14.3.2.   Zárt ülés elrendeléséről

a.)    Taggyűlés esetében a Taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel,

b.)    az Elnökség ülése esetébe az elnök,

c.)    a Felügyelő Bizottság ülése esetében a Felügyelő Bizottság Elnöke dönt,

14.3.3.  Az Elnökség a bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül köteles összeállítani és elfogadni az Egyesület Szervezési Működési Szabályzatát, valamint Számviteli Szabályzatát.

14.4.        Egyesület megszűnik, ha

 a)        az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b)         a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c)         a bíróság feloszlatja,

d)        a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e)        a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

f)         a b)-e) pontban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

14.5.         A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

14.6.         Az egyesület jogutód nélkül megszűnése esetén – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az Összefogás Újbudáért Egyesület közhasznú szervezet részére kell átadni.

14.7.        Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárni.

 

Budapest, 2013. október „……”.

 

dr. Nagy-Juhák István

     elnök